• Ống dùng cho hệ thống tưới tự động và tưới nhỏ giọt

Ống dùng cho hệ thống tưới tự động và tưới nhỏ giọt

0908216308
0908216308